karantaka assistant professor exam date March 12

karanataka assistant professor exam date March 12

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾದ್ಯಾಪಕರ ಪರೀಕ್ಷಾ ದಿನಾಂಕವನ್ನು KEA ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.

ಮಾರ್ಚ್ 12 ರಿಂದ 16 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿವೆ.

karanataka assistant professor exam date March 12

Leave a Reply