research aptitude sampling methods questions for nta net

Research aptitude -5

1 / 5

Lottery method comes under

A)systematic sampling

B)stratified sampling

C)quota sampling

D)Random sampling

 

ಎ) ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಮಾದರಿ

ಬಿ) ಶ್ರೇಣೀಕೃತ ಮಾದರಿ

ಸಿ) ಪಾಲು ಮಾದರಿ

ಡಿ) ಯಾದೃಚ್ಛಿಕ ಮಾದರಿ

2 / 5

which of the following is non probability sampling  method

A)systematic sampling

B)stratified sampling

C)quota sampling

D)Cluster sampling

ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸಂಭಾವ್ಯರಹಿತ ಮಾದರಿ ವಿಧಾನ

ಎ) ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಮಾದರಿ

ಬಿ) ಶ್ರೇಣೀಕೃತ ಮಾದರಿ

ಸಿ) ಪಾಲು ಮಾದರಿ

ಡಿ) ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಮಾದರಿ

3 / 5

which of the following is probability sampling method

A)Judgemental sampling

B) Quota sampling

C)Snowball sampling

D)stratified sampling

ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸಂಭವನೀಯತೆ  ಮಾದರಿ

ಎ) ಉದ್ದೇಶ ಪೂರ್ವಕ ಮಾದರಿ

ಬಿ) ಪಾಲು ಮಾದರಿ

ಸಿ) ಮಂಜುಗೋಲ

ಡಿ) ಶ್ರೇಣೀಕೃತ ಮಾದರಿ

4 / 5

which of the following is probability sampling method

A)Judgemental sampling

B) Quota sampling

C)Snowball sampling

D)stratified sampling

ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸಂಭವನೀತೆಯ ಮಾದರಿ

ಎ) ಉದ್ದೇಶ ಪೂರ್ವಕ ಮಾದರಿ

ಬಿ) ಪಾಲು ಮಾದರಿ

ಸಿ) ಮಂಜುಗೋಲ

ಡಿ) ಶ್ರೇಣೀಕೃತ ಮಾದರಿ

5 / 5

which of the following is not probability sampling  method

A)systematic sampling

B)stratified sampling

C)quota sampling

D)Cluster sampling

ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸಂಭವನೀಯತೆ ಮಾದರಿ ವಿಧಾನವಲ್ಲ

ಎ) ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಮಾದರಿ

ಬಿ) ಶ್ರೇಣೀಕೃತ ಮಾದರಿ

ಸಿ) ಪಾಲು ಮಾದರಿ

ಡಿ) ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಮಾದರಿ

Your score is

The average score is 41%

0%

Leave a Comment